Seoses keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmisega muutub alates 2011. aasta II kvartalist keskkonnatasu arvutuste esitamine, suureneb tasu maksjate vastutus ning tasude haldamisse kaasatakse lisaks Keskkonnaametile ka Maksu- ja Tolliamet. Uue teenusena pakub Keskkonnaamet 1. juulist võimalust deklareerida keskkonnakasutust e-teenuste keskkonnas. Et deklareerimine uues keskkonna...

Neljapäeval, 10. märtsil kiitis Vabariigi Valitsus heaks Keskkonnaministeeriumi eestvõttel valminud ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava aastani 2020, mis käsitleb kogu Eestis paikneva lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist. Artikli juurde Arengukavast lähemalt...

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves kuulutas 3. märtsil välja keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatuste seaduse, mille jõustumisel muutub keskkonnatasu arvutuste esitamine, suureneb tasu maksjate vastutus ning tasude haldamisse kaasatakse lisaks Keskkonnaametile ka Maksu- ja Tolliamet. Seadusemuudatus puudutab saastetasude, vee erikasutusõiguse ja maavara kaevandami...

Maa-ameti geoportaali kaardiserveris uuenes nii sisult kui kujunduselt Maainfo teenuse kaardirakenduses Reljeef - aluskaart. Lisaks visuaalsele uuendusele kuvatakse nüüd ka Tartu, Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare linnade üleujutusalasid ning Saaremaal kallete kaarti. Lisaks uuenes aadressiotsing. Aadressiotsing on nüüd kiirem ja täpsem, pakkudes sisestatud otsingusõnale koheselt eelvalikuna kõige so...

Seoses päästeseaduse ja tuleohutuse seaduse jõustumisega 1. septembrist 2010 muutusid kehtetuks kõik varasema päästeseaduse alusel kehtestatud õigusaktid. Nende õigusaktide seas oli ka majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 17.02.2003 nr 38 „Tuleohutusnõuded allmaarajatistes“. Seetõttu on otstarbekas täiendada kehtivat majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004 a määrust nr 172 ...

Määruse eelnõu eesmärgiks on viia majandus- ja kommunikatsiooniministri 9.12.2003 määrus nr 258 „Markšeideritöö kord“ kooskõlla maapõueseaduse alusel kehtestatud keskkonnaministri 21.04.2005 määrusega nr 26 „Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord“. 1) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses: „§ 31. Markšeidermõõdistuste sagedus Markšeidermõõdistusi tuleb teha vähemalt maap...

Riigihanked kolivad internetti ning alates esimesest veebruarist võib hankedokumentidega ametkondade vahel jooksmise asemel teha paar arvutihiire klõpsu. Artikli juurde E-riigihangete keskkond...

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite teostada üldgeoloogilist uurimistööd või geoloogilist uuringut ja selle käigus võtta maapõuest ja kasutada kivimit, setendit, vedelikku või gaasi koguses, mis on vajalik selle omaduste, rikastatavuse ja kasutatavuse määramiseks. Luba annab õiguse teha kaevetöid uuringu jaoks vajalikus ulatuses. Tegevusluba ei pea taotlema siis, kui teostate üldgeoloogilis...

Muutub keskkonnatasude maksmine ja suureneb maksjate vastutus.

Neljapäeval, 6. jaanuaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatuste eelnõu, mis muudab keskkonnatasu arvutuste esitamist, suurendab tasu maksjate vastutust ning kaasab tasude haldamisse Maksu- ja Tolliameti.

Täpsem info siit.