01.01.2020 jõustunud muudatused maapõueseaduses Riigikogus võeti 04.12.2019 vastu keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019001), mille alusel jõustusid alates 01.01.2019 mitmed muudatused ka maapõuseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018053?leiaKehtiv). Järgnevalt esitame ülevaate maapõuseaduse olulisematest muudatu...

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Ado Lõhmuse sõnul peab Eesti Energia taotlema riigikohtu tühistatud Uus-Kiviõli kaevanduse loa asemele uut. "Ettevõte peab loa saamiseks esitama uue taotluse, millest avalikust teavitatakse," ütles Lõhmus ministeeriumi pressiteate vahendusel. "Alates teavitamisest on 60 päeva jooksul võimalik ka teistel põlevkivi varust huvitatutel esitada samale alale taotlus....

Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et keskkonnaministeerium andis 2011. aastal Eesti Energiale ebaseaduslikult põlevkivi kaevandamise loa Uus-Kiviõli kaevanduses ning tühistas selle. Loa andmise ajal kehtinud maapõueseadus ei võimaldanud uut kaevandamisluba anda mahus, millega ületati loaomaniku kaevandada lubatud aastamäära. See oli vastuolus nii maapõueseaduse kui põlevkivi arengukava eesmär...

Alates 01.01.2017. a hakkas kehtima uuenenud maapõueseadus. Maapõueseadus koostati keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ning asendab seni kehtinud seaduse. Uus maapõueseadus ajakohastab Eesti maapõueõigust, misläbi lihtsustub nii mõnigi valdkond. Maapõueseadusesse tehtud muudatused aitavad korrastada ja piiritleda riigi rolli maapõue kasutamise korraldamisel ning muudavad kaevandajate jaoks re...

Riigikogu võttis 27. oktoobril toimunud istungil vastu maapõueseaduse eelnõu,  millega korrastatakse keskkonnalubade menetlust ning tagatakse maapõue säästlik ja majanduslikult otstarbekas kasutamine. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul ajakohastab uus maapõueseadus Eesti maapõueõigust, misläbi lihtsustub nii mõnigi valdkond. „Seadus hakkab paremi...

Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonnal on hea meel teada anda, et on astunud maapõueseaduse eelnõuga suure sammu edasi. 9. aprillil 2016. a sai eelnõu Vabariigi Valitsuse heakskiidu. 2011. aasta 16. veebruaril võttis Riigikogu vastu keskkonnaseadustiku üldosa seaduse. Maapõueseadus on keskkonnaseadustiku eriosa, mis peab olema kooskõlas üldosa seadusega. Keskkonnaseadustiku üld- ja eriosa ...