DOKUMENDIOTSING

Keskkonnalubade otsing

Geoloogilise uuringu luba, üldgeoloogilise uurimistöö luba, maavara kaevandamise luba, maa-ainese kaevandamise luba, keskkonnakompleksluba, vee erikasutusluba, jäätmeluba, ohtlike jäätmete käitluslitsents,  välisõhu saasteluba

Maavaravarude koondbilansid

Maardlate nimistuga seondub maavaravarude koondbilanss, milles sisalduvad andmed maavarade varude, kaevandatud koguste ja varumuutuste kohta.

Lubade taotlused

Keskkonnaametis menetluses olevad maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused

Ametlike Teadaannete register

Avaldatud ning arhiveeritud teadaanded

Maavarade komisjon

Maavarade komisjoni koosseis, istungite ajad ning päevakorrad

Keskkonnaameti avalik dokumendiregister

Dokumendiotsing alates 01.01.2016, varasemad dokumendid kuni 31.12.2015 on leitavad siit

Geoloogiafond

Eesti Geoloogiafond sisaldab Eestis läbiviidud maapõuealaste uuringute tulemusel koostatud aruandeid.

KAARDIRAKENDUSED