Kaevandamisvaldkonnas toimunud MTR registreeringuga seotud muudatustest

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada kaevandamisvaldkonnas toimunud MTR registreeringuga seotud muudatustest:
.
01.07.2014 hakkas kehtima majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise
seaduse muutmise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014001), millega muudeti ka kaevandamisseadust.
Kaevandamisvaldkonnad liigitusid nn vaba majandustegevuse alla ja neile ei kohaldata majandustegevuse alustamiseks piiranguid
(teatamiskohustust, loakohustust). Seni oli ettevõtjal (kaevandamine, kaeveõõne teisene kasutamine või vastava projekti koostamine)
lubatud tegutseda ainult juhul, kui tal oli olemas vastutav spetsialist ja MTR registreering.
Alates 01.07.2014 MTR registreeringut kui sellist kaevandamisvaldkonnas enam ei ole.
.
Samas juhib Tehnilise Järelevalve Amet  tähelepanu sellele, et kõik majandustegevuse nõuded kehtivad endiselt edasi, sealhulgas vastutava spetsialisti määramise nõue (nt käskkirjaga, tööleping, vms).