Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine, selle mõju vältimis- või leevendamisvõimaluste analüüsimine ning sobivaima lahendusvariandi valik. KMH läbiviimist reguleerib Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus.

Keskkonnamõju hinnatakse, kui:

  • Taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.
  • Kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.

KMH on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa, mis aitab teha keskkonnateadlikke otsuseid ning vältida hilisemaid kulutusi keskkonnakahjustuste likvideerimisel.

OÜ J. Viru Markšeideribüroo viib läbi kaevandamisega seotud keskkonnamõju hindamisi, korraldab selleks vajalikke alusuuringuid ja aitab teostada nõuetekohast KMH avalikustamist. Juhul kui KMH läbiviimise vajadus pole selge, aitame koostada ka keskkonnamõju eelhinnanguid.

Keskkonnakorraldusega seotud tööde eest vastutab meie ettevõttes Tõnis Kattel