On valminud maapinna kaldeid sisaldav kaardirakendus

Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi ning ministeeriumi allasutuste koostöös on valminud maapinna kaldeid ning sellega seotud geograafilisi andmeid sisaldav kaardirakendus.

Kaardirakendus aitab visualiseerida veekogude kaitsmisega seonduvat infot ja on suunatud nii keskkonnakaitseorganisatsioonidele kui ka põllumajandustootjatele, aga ka kõigile teistele huvilistele.

Kaardirakendus kajastab maapinna kaldeid ning mitmeid muid teemaga seotud andmekihte üle-eestiliselt. Kaardirakenduses on näha:
 • maapinna kalded (andmed pärinevad LIDAR-i kõrgusandmete töötlusest);
 • põllumassiivid (PRIA);
 • poollooduslikud kooslused (PRIA);
 • mullakaart (Maa-amet);
 • veekaitselised objektid ja piirangud (kitsendusi põhjustavad objektid);
 • looduskaitse objektid ja vööndid (kitsendusi põhjustavad objektid);
 • loomapidamishooned (PRIA);
 • Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala (Keskkonnaministeerium);
 • katastrikaart (Maa-amet);
 • põhjavee kaitstus (Eesti geoloogiline baaskaart 1:50 000);
 • maa-ameti aluskaardid.

Kallete kaardirakendusele otselink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA24&user_id=at

Rakenduse link on lisandunud ka Maa-ameti geoportaali:

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html

allikas: Maa-amet, otselink uudisele:

http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&news_id=1009&page_id=1&no_cache=1403865611