Ettevõttes on 21 aasta jooksul valminud ligi 4300 dokumentatsiooni.

Soovi korral võid alljärgnevalt tööde kasvava mahuga tutvuda aastate lõikes.

Peamised teemad: Kaevandamisprojektid, korrastamisprojektid, varude ümberhindamised, markšeidermõõdistamised, turbarabade jääkvarude uuringud. Põlevkivikaevanduste KMH-de läbiviimistel osalemine

Suuremad projektid: Vorbuse liivakarjääri kaitsealuste taimede ümberistutamine, Ojamaa põlevkivikaevanduse laienduse kaevandamisloa taotluse koostamine, Sammuka uuringuruumi geoloogiline uuring, Ahtme II ja Oandu põlevkivikaevanduste KMH programmide koostamisel osalemine, Piusa kaevanduse veostolli mõõdistus.

Ettevõtte areng: Viisime kaardistamise projektid uuele tasemele tänu drooni Phantom 4 RTK kasutusele võtuga. Phantom 4 RTK on üks kõige kompaktsemaid ja täpsemaid kaardistamise vahendeid madalatel kõrgustel, ilma tähisteta mõõdistamise absoluutne täpsus 100m kõrguselt on 5cm.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: Kaevandamisprojektid, korrastamisprojektid, varude ümberhindamised, markšeidermõõdistamised, jääkvaru uuringud ja kaevandamisloa taotlused, osalemine erinevate karjääride ressursitõhususe auditites. Lisandusid põlevkivikaevanduste kaevandamisloa taotlused

Suuremad projektid: Ubja põlevkivikarjääri kaevandamisprojekt, Seli ja Oandu põlevkivikaevanduste kaevandamisloa taotluste mäeeraldise plaanide ja geoloogiliste läbilõigete koostamine, Haapsalu Tagalahe ravimuda mäeeraldise markšeidermõõdistus, Tammiste uuringuruumi geoloogiline uuring, Tääksi ja Tääksi II karjääride jääkvaru ümberhindamine, Hiiesoo turbatootmisala markšeidermõõdistus

Tehtud töid 0

Peamised teemad: Kaevandamisprojektid, korrastamisprojektid, varude ümberhindamised, markšeidermõõdistamised, turbarabade jääkvarude uuringud.

Suuremad projektid: Maardu lubjakivikarjääride korrastamisprojekt; Harku karjääride kaevandamise projekt; Arbavere uuringuruumi geoloogiline uuring; Viimsis Antenniväljaku arendusala topogeodeetiline mõõdistus; Kasesoo turbatootmisala markšeidermõõdistus, jääkvaru uuring ja kaevandamisloa taotlus, kaastöö Väo lubjakivakarjääri korrastamisprojekti koostamisel.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: Suurenes turbaalade mõõdistustööde ja kaevandamisloa pikendamise taotluste hulk. Suurenes ka tootmisohjete ja toimivusdeklaratsioonide koostamise tööde hulk.

Suuremad projektid: Potsepa liivakarjääri aeromõõdistamine, Kose-Risti maardla karjääride ühine korrastamisprojekt, Ääsmäe turbatootmisala markšeidermõõdistamine. Väo lubjakivikarjääri kaevandamisprojekt, Väo lubjakivikarjääri korrastamisprojekt (koostöös Sweco Projekt AS-iga).

Ettevõtte areng: 2017. a alguses täitub 20 aastat OÜ J. Viru Markšeideribüroo asutamisest. Pikaajalise tegutsemise jooksul oleme teenuste parima kvaliteedi tagamiseks ja turuolukorraga kohanemiseks teinud ümberkorraldusi ettevõtte struktuuris. 2016. a tõime OÜ J. Viru Markšeideribüroo haldusalasse tütarettevõtte OÜ Mäemees tegevusvaldkonnad: mäetööde projekteerimine, mäendusalane nõustamine, kaevandamisalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: Tooteportfelli lisandus aerokaardistamine NIR- ja termokaameraga.
Mõõdistustööd väljaspool Eestit.

Suuremad projektid: Vasalemma karjääri 386 ha suuruse maa-ala topo-geodeetiline uurimustöö.
Väo lubjakivikarjääri kohustusliku dokumentatsiooni koostamine I etapp.

Ettevõtte areng: Peamised arengud toimusid aerokaardistamise valdkonnas. Põldude majandamise teemal koostöös täppisviljeluse valdkonna ettevõtjatega töötasime välja teenuspaketid väetiskaartide loomiseks. Metsa majandamise valdkonnas arendasime välja drooni teenused metsaomaniku abivahendiks valgustusraietöödel ning keskealiste puistute ja metsauuenduse hindamiseks.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: Tooteportfelli lisandus veekogude mõõdistamine kaasaegseima sonartehnoloogia abil. Mõõdistustööd väljaspool Eestit.

Suuremad projektid: 500 ha suuruse maa-ala topo-geodeetiline uurimustöö Leningradi oblastis.

Ettevõtte areng: Võtsime kasutusele kaasaegseima sonartehnoloogia veekogude detailseks mõõdistamiseks. Lisaks olemasoleva droon-lennukile soetasime droon-helikopteri, millega on võimalik teha lisaks mõõdistustöödele ka ilusaid ülevaatlike aerofotosid ning videosid.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: Varasemate teemade hulka lisandus aeromõõdistamine, suurenes kaevandamislubade pikendamistaotluste koostamise maht.

Suuremad projektid: Soosaare II turbatootmisala mõõdistamistööd, Otisaare ja Otisaare II lubjakivikarjääri korrastamisprojekt, Seli kruusakarjääri korrastamisprojekt.

Ettevõtte areng: võtsime kasutusele uudse droonitehnoloogia ja hakkasime pakkuma uut teenust “aeromõõdistamine”. Võtsime kasutusele äritarkvara Scoro – mis ühendab tellimused, töökorraldused ja kliendibaasi ühtsesse süsteemi. Loodi koos Agenda Keskkonnabüroo OÜ-ga ühiselt eraldiseisev geoloogia valdkonna ettevõtte Agenda Geoloogia OÜ, nii liideti kahe ettevõtte parimad omadused ja kogemused üheks tugevaks ettevõtteks.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: suurenes jääkvarude ümberhindamise tööde hulk, tööde loetelusse lisandusid mäeeraldiste bilansi korrigeerimise seletuskirjad.

Suuremad projektid: Otisaare ja Otisaare II lubjakivikarjääri varude ümberhindamine, Huntaugu IX uuringuruumi geoloogiline uuring.

Ettevõtte areng: joonestamis- ja mahuarvutustarkvara uuendamine.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: suurenes maa-ainese ümberhindamise tööde hulk, tööde loetelusse lisandusid kaevandamise lõpetamise projektid.

Suuremad projektid: Sopimetsa II lubjakivikarjääri kaevandamise projekt, Puhatu turbatootmisala kaevandamisprojekt.

Ettevõtte areng: liitumine Bentley SELECT tugiteenusega.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: varasemate teemade hulka lisandus kaevandamisjäätmekavade koostamine.

Suuremad projektid: geoloogiline uuring Vitsjärve ja Rõstla III uuringuruumis. Harku karjääri, Harku II karjääri ja Harku IV lubjakivikarjääri korrastamisprojekt.

Ettevõtte areng: tööde kvaliteedi tõstmiseks tehtud kontoritehnika uuendused.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (maa riigi omandisse jätmine ja riigi omandis olevate katastriüksuste jagamine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd, jääkvarude määramine, mäetööde projekteerimine, keskkonnamõjude hindamine, mäendusalane koolitus.

Suurim projekt: aerolaserskaneerimistööd (Lidar) Huntaugu ja Kuusalu liivamaardlates ja kaevandatud mahtude ning jääkvarude määramine.

Ettevõtte areng: tegevusvaldkondade paremaks eristamiseks toimus jagunemine kolmeks ettevõtteks – emafirma OÜ Viru Mäebüroo ning tütarfirmad OÜ J. Viru Markšeideribüroo ja OÜ Mäemees.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (maa riigi omandisse jätmine ja riigi omandis olevate katastriüksuste jagamine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd, jääkvarude määramine, mäetööde projekteerimine, keskkonnamõjude hindamine, mäendusalane koolitus.

Suurim projekt: Peeter Suure merekindluse Pääsküla positsiooni uuringute projekt.

Ettevõtte areng: võtsime kasutusele uued programmid ja hakkasime tööle 3D keskkonnas

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (riigi omandis olevate katastriüksuste jagamine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd, jääkvarude määramine, mäetööde projekteerimine, keskkonnamõjude hindamine, mäendusalane koolitus.

Suurim projekt: Tamsalu lubjapargi mõõdistamistööd.

Ettevõtte areng: väikeettevõttest kasvas välja keskmise suurusega ettevõtte, kus töötab kuni 21 erinevate valdkondade spetsialisti.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (riigi omandis olevate katastriüksuste jagamine) rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd, jääkvarude määramine, mäetööde projekteerimine, keskkonnamõjude hindamine, mäendusalane koolitus.

Suuremad projektid: Piusa ”muuseumkoobastiku” kaeveõõnte suudmete heakorrastamistööde projekt, Reinu kruusa- ja lubjakivi geoloogiline uuring, Kaarma dolomiidikarjääri lääneosa korrastamisprojekt.

Ettevõtte areng: kolisime oma büroopinnale Fahle majas.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (riigi omandis olevate katastriüksuste jagamine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd, jääkvarude määramine, mäetööde projekteerimine, keskkonnamõjude hindamine, mäendusalane koolitus.

Suuremad projektid: Seli, Sonda ja Oandu põlevkivikaevanduste plaanide koostamine.

Ettevõtte areng: võtsime kasutusele reaalaja GPS seadme Javad koos kahe liikuva jaamaga.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (riigi omandis olevate katastriüksuste jagamine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd, jääkvarude määramine, mäetööde projekteerimine, keskkonnamõju hindamine, mäendusalane koolitus.

Suuremad projektid: Ülgase fosforiidikarjääri mõõdistamine, Nabala lubjakivimaardla planeerimine.

Ettevõtte areng: saime õiguse teostada ettevõtetele mäendusalast järelevalvet ja mäetööde juhtimist.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (riigi omandis olevate katastriüksuste jagamine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd, jääkvarude määramine, mäetööde projekteerimine, keskkonnamõjude hindamine.

Suuremad projektid: Tallinn-Saku liivamaardla Tammemäe IV uuringuala geoloogiline uuring, millele lisandub veel kümme maardla geoloogilist uuringut ehitusmaterjalide osas.

Ettevõtte areng: koostasime ”võtmed kätte” teenusepaketi maavara ja mäenduse vallas.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (riigi omandis olevate katastriüksuste jagamine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd, jääkvarude määramine, mäetööde projekteerimine, keskkonnamõjude hindamine.

Suuremad projektid: veekõrvaldusprojektide koostamine Metsaniidu ja Väo karjäärides, Arumetsa savikarjääri nõlvade ekspertiis.

Ettevõtte areng: saime õiguse nõustada ettevõtteid keskkonnamõju hindamise valdkondades, no maavara, pinnas ja maastik, veesaaste ja veetase, õhusaaste, jäätmeteke, müra ja vibratsioon.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (riigi omandis olevate katastriüksuste jagamine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd, jääkvarude määramine, mäetööde projekteerimine

Suuremad projektid: Harku lubjakivikarjääri kaevandamise projekt, Põhja-Kiviõli ja Ubja põlevkivi uuringuväljal tehtud mõõdistamised.

Ettevõtte areng: aasta alguses võtsime kasutusele staatilise GPS Magellan seadme, tänu millele hakkasime töötama  riiklikus koordinaatide süsteemis. Uueks valdkonnaks sai turbatootmisalade mõõdistamis- ja projekteerimistööd.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (spetsialiseerumine maa riigi omandisse jätmisele), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd, jääkvarude määramine.

Suurim projekt: Aru-Lõuna paekarjääri veoteede ja settebasseinide mõõdistamine ja projekteerimine.

Ettevõtte areng: geodeesia-  ja markšeideri alase koolituse läbiviimine. Võtsime mäenduses kasutusele uued arvutiprogrammid, mis lihtsustasid eriotstarbelite tööde tegemist.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (tagastamised, erastamised, maa riigi omandisse jätmine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, geoloogilise uuringu loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd, geoloogilised tööd.

Suurim projekt: Piusa klaasliiva kaevanduse mõõdistamine, Tammiku põlevkivikaevaduse sulgemisega kaasnenud tööd.

Ettevõtte areng: tegime algust maapõue uuringutega ehitusmaterjalide osas.

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (tagastamised, erastamised, maa riigi omandisse jätmine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine, maavara kaevandamise loa taotluste koostamine, topo-geodeetilised tööd.

Suurim projekt: Väätsa prügila rajamisega seotud mõõtmistööd.

Ettevõtte areng: seoses töömahu kasvuga ja projektide keerukusega kaasasime erinevate alade spetsialiste (geoloogid, mäeinsenerid).

Tehtud töid 0

Peamised teemad: markšeidermõõdistamised, katastritööd (tagastamised, erastamised, maa riigi omandisse jätmine), rekultiveerimisprojektid, arengukavade koostamine.

Suurim projekt: ekspertiis Kukruse bensiinijaama rajamiseks väljatöötatud kaeveõõnte alal.

Ettevõtte areng: teodoliit asendus elektrontahhümeetriga Topcon, varem käsitsi koostatud mäetööde plaane hakkasime  koostama arvutis

Tehtud töid 0