MUUDATUSED MAAPÕUESEADUSES

01.01.2020 jõustunud muudatused maapõueseaduses

Riigikogus võeti 04.12.2019 vastu keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019001), mille alusel jõustusid alates 01.01.2019 mitmed muudatused ka maapõuseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018053?leiaKehtiv). Järgnevalt esitame ülevaate maapõuseaduse olulisematest muudatustest:

  • Eraldi käsitletakse üldgeoloogilist uurimistööd ja geoloogilist uuringut (esimesega ei saa enam maavara arvele võtta). Lihtsustatud on nende mõlema õiguse saamiseks nõutavat menetlust, sh on lühendatud menetluse tähtaegasid (üldgeoloogilise uurimistöö andmise otsustamine 30 ja geoloogilise uuringu andmise otsustamine 120 päeva jooksul varasema ühe aasta asemel). Osaliselt on see saavutatav muutusega, mille kohaselt üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse menetlemisele ei rakendata enam avatud menetlust ja taotlust ning loa eelnõud ei saadeta enam kohalikule omavalitsusele ja maavarade komisjonile arvamuse avaldamiseks. Geoloogilise uuringu loa taotlust ja loa eelnõud ei saadeta enam maavarade komisjonile arvamuse avaldamiseks (§ 21 lõikes 3 nimetatud maavarade puhul), kohalikule omavalitusele saadetakse ainult loa taotlus, mille kohta on aega arvamust avaldada endiselt kaks kuud, kuid arvamuse esitamine ei piira kohaliku omavalitsuse üksuse õigust esitada edasise menetluse käigus täiendavaid seisukohti.
  • Laiendatakse kaevandamisloa alusel lubatavate tegevuste loetelu, kuid need peavad olema kajastatud kaevandamis- või korrastamisprojektis (§ 42 lõige 2 punkt 3). Lisatud on ka eraldi punkt allmaakaevandamisel kaevandamisprojekti alusel mäeeraldise lasumisse või lamamisse rajatavate tehnorajatiste rajamiseks teenidusmaaga mittekattuval alal.
  • Kaevandamisloa taotlust ja loa eelnõud ei saadeta enam maavarade komisjonile arvamuse avaldamiseks (§ 21 lõikes 3 nimetatud maavarade puhul).
  • Enam ei pea eraldi esitama kaevandamisega rikutud ja korrastatud maa aruannet, vaid seda tehakse kaevandamismahu aruande osana.
  • Füüsiliselt isikust kinnisasja omanikule või selle kinnisasja kasutusõigust omavale füüsilisele isikule kaotati nõue küsida Keskkonnaameti nõusolek kinnisasjalt võetud maavara ning maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi transportimiseks oma teisele kinnisasjale. Samas jäävad kõik muud piirangud sellisele tegevusele alles (oluline, et tegemist oleks füüsilise isikuga ja materjali võetakse enda majapidamise tarbeks, võetavat materjali ei tohi võõrandada, kasutada kellegi teise kinnistul ega ka ärilisel eesmärgil).
  • Täpsustatud ja lihtsustatud on õigusi ning kohustusi seoses katendi ja kaevise kasutamise ning võõrandamisega. Üldiselt jäävad katendi ja mäeeraldise teenindusmaalt looduslikust seisundist eemaldatava maavara ning maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi tarbimise ning võõrandamise nõuded samaks, kuid edaspidi ei pea selleks eraldi luba taotlema, vaid seonduv info tuleb esitada kaevandamismahu aruandes.