Muutub Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 172 „Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded“

Seoses päästeseaduse ja tuleohutuse seaduse jõustumisega 1. septembrist 2010 muutusid kehtetuks kõik varasema päästeseaduse alusel kehtestatud õigusaktid. Nende õigusaktide seas oli ka majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 17.02.2003 nr 38 „Tuleohutusnõuded allmaarajatistes“.

Seetõttu on otstarbekas täiendada kehtivat majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004 a määrust nr 172 „Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded“ vastavate täiendavate ohutusnõuetega kuna tuleohutusnõuded on oma eesmärgilt samuti ohutusnõuded.

Lisaks allmaarajatiste tuleohutusnõuete sätestamisele, kaasajastatakse määruse eelnõuga ka turbakaevandamise ohutusnõudeid.

Eelnõu on kooskõlastamisel