Muutub Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 258 „Markšeideritöö kord“

Määruse eelnõu eesmärgiks on viia majandus- ja kommunikatsiooniministri 9.12.2003 määrus nr 258 „Markšeideritöö kord“ kooskõlla maapõueseaduse alusel kehtestatud keskkonnaministri 21.04.2005 määrusega nr 26 „Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord“.

1) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:
„§ 31. Markšeidermõõdistuste sagedus
Markšeidermõõdistusi tuleb teha vähemalt maapõueseaduse § 40 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud sagedusel.“;
2) paragrahvi 10 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks.

Eelnõu on kooskõlastamisel