Eesti Geoloogiateenistuse direktori tööpakkumine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pakub tööd

EESTI GEOLOOGIATEENISTUSE DIREKTORILE.

Kui oled kogemusega tippjuht, tunned geoloogia valdkonda, innustud Eesti majanduse arendamisest ning uute lahenduste väljatöötamisest, ootame Sind kandideerima Eesti Geoloogiateenistuse direktoriks, et suurendada Eesti maavaradest saadavat lisandväärtust.

Eesti Geoloogiateenistuse tegevusvaldkonda kuuluvad: geoloogiline kaardistamine ja uuringud, geoloogilise teabe säilitamine ja kättesaadavuse tagamine, valitsusasutuste nõustamine ning avalikkuse maapõuealane teavitamine. Geoloogiateenistuse direktor käivitab ja arendab organisatsiooni ning on asjatundliku kuni 50 töötajaga meeskonna eestvedaja.
Geoloogiateenistuse direktori pädevuses on teenistuse tegevuse planeerimine ja juhtimine (arengu- ja tegevuskava kinnitamine ja täitmise tagamine), Eesti Geoloogiateenistuse esindamine ning lepingute sõlmimine, vajadusel valdkonna õigusaktide väljatöötamise või muutmise ettepanekute tegemine, Eesti Geoloogiateenistuse valduses olevate riigivarade ning eelarvevahendite käsutamine, osutatavate teenuste hinnakirja kinnitamine jms.

EGT põhimäärus: https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/energeetika/geoloogiateenistus
Sobivalt kandidaadilt eeldatakse:

  • vähemalt magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset (eelistatult doktorikraadi geoloogia valdkonnas);
    maapõue- ja toormevaldkonna tundmist;
  • vähemalt 3-aastast organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemust;
  • väga head eesti ja inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas (tasemel C1);
  • kohusetunnet ning pühendumust eesmärkide saavutamisel;
  • strateegilise juhtimise, rahvusvahelise koostöö ja protsessijuhtimise kompetentse;
  • väga head eneseväljendus- ja suhtlemisoskust.

Kandidaadilt eeldatakse valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.
Kandideerimiseks tuleb saata CV, motivatsioonikiri (ühes palgasooviga) ning essee teemal „Väljakutsed riigile lisandväärtuse loomisel Eesti Geoloogiateenistuse direktorina.“ hiljemalt 20.06.2017 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi personaliosakonda aadressil cv@mkm.ee märksõnaga „EGT direktor”.
Eesti Geoloogiateenistuse moodustatakse asukohaga Rakveres alates 01. jaanuar 2018. Võimalusel oodatakse sobivalt kandidaadilt Eesti Geoloogiateenistuse loomisse panuse andmist valituks osutumise järgselt. Teavet töö kohta annab Kalev Kallemets, ministeeriumi nõunik, tel 685 6337 kalev.kallemets@mkm.ee

Vaata Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt edastatud tööpakkumist siit