Oktoobris algavad mäetööstuse alased koolitused KOV keskkonnaspetsialistidele

Projekti eesmärk on suurendada KOV keskkonnaspetsialistide pädevust kaevandamislubade menetlemisel. 2010.a märtsis KOV spetsialistide seas läbiviidud küsitluse tulemusena selgus, et ei tunta ennast kindlalt mäetööstuse alal. Kaevandamislubade menetlemisel eksitakse tihti terminite, tehnoloogiate, keskkonnamõju hindamise sisu ning selle protsessi suhtes. Planeerimistegevuses ei arvestata mäetööstuse mõju üldplaneeringus KOV arengukavale ega vallaeelarvele, ettevõtjad ei esita KOV-le mäetööstuse arengukavasid.

Alates oktoobrikuust viiakse läbi 4 nelja-päevast koolitustsüklit kokku 50-le keskkonnaspetsialistile. Teemadeks on mäetööstuse terminoloogia ja tehnoloogia, keskkonnamõju hindamine, planeerimine ning mäetööstuse või kaevandamise mõju kohaliku omavalitsuse arengukavale ning eelarvele. Kursus lõppeb lõputööga, kus käsitletakse ka avalikkuse informeerimist geoloogiliste uuringute ja maapõue kasutamise tutvustamist.

Osalemine on tasuta! Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo ja registreerumine