Muutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr 258 „Markšeideritöö kord

Määrusega ajakohastatakse markšeidermõõdistustele kehtivat õigust.
Määruse uue redaktsiooni väljatöötamisega kaasnevalt on tehtud ka mõned sisulised muudatused, millel võib olla mõju
näiteks maavaravaru kaevandamisega seonduva keskkonnatasu maksmisele. Näiteks on
markšeideril kohustus dokumenteerida ka väljaspool mäeeraldise piire kaevandamise
juhtumid. Samuti on markšeideril kohustus sellistest juhtudest teavitada kaevandamisloa
omanikku, kui kaevandamisloa omanik ei ole ühtlasi ka kaevandav isik. Samas on raske
hinnata selle mõju reaalset rahalist vääringut. Kindlasti ei taga uus määruse redaktsioon
seaduse nõuete täitmise tahtlikku kõrvalehoidumise juhtumite vähenemist ega
keskkonnatasude paremat laekumist. Selle eesmärgi saavutamine ei ole ka
„Kaevandamisseaduse“ ega ühegi selle alusel kehtestatud määruse eesmärk.
„Kaevandamisseadus“ on suunatud eelkõige ohutuse tagamisele.

Loe uut määrust siit.