Maanteeamet võõrandab maavara kaevandamise lube

Maanteeamet avaldas 26.06.2019. a järgmise teadaande

Otseviit teadaandele:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Maanteeamet/riigivara/riigivara-enampakkumine/2019/6/26/1487963

Maanteeamet teatab, et võõrandab ükshaaval avalikul kirjalikul enampakkumisel Maanteeameti nimel olevad:

Partsi 2 kruusakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr HIIM-017);
Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr HIIM-019);
Puski liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr HIIM-018),
koos kaevandamislubadega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta vastavalt enampakkumise tingimustele.

Partsi 2 kruusakarjääri enampakkumise alghind on 26 000 eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

Kapasto liivakarjääri enampakkumise alghind on 21 200 eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

Puski liivakarjääri enampakkumise alghind on 10 500 eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kelle osas ei esine maapõueseaduses § 73 lg 7 nimetatud asjaolusid.

Enampakkumise võitja on isik, kes nõustub enampakkumise tingimustega ning pakub vallasasja omandamiseks kõige kõrgemat hinda ja täidab müügilepinguga seatud lisatingimused. Kui kaks või enam pakkumust on võrdväärse kõrgeima maksumusega, siis valitakse enampakkumise võitja liisuheitmise teel enampakkumise korraldaja poolt määratud korras, ajal ja kohas ning kus osalevad võrdsete maksumustega pakkumused esitanud pakkujate seadusjärgsed või volitatud esindajad. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse enampakkumise tingimuste täitmisel lisa 2 kohane müügileping kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

Enampakkumise tingimused, avalduse vorm (enampakkumise tingimuste lisa 1), müügilepingu projekt (enampakkumise tingimuste lisa 2) ning vallasvaradega seotud dokumentatsioon on leitav: https://pilv.mkm.ee/s/lb330IaAXxoOioB

Vallasvaraga tutvumine toimub 04.07.2019. a Partsi 2 kruusakarjääri mäeeraldisel kell 11:00-12:00, Kapasto liivakarjääri mäeeraldisel kell 13:00-14:00 ja Puski liivakarjääri mäeeraldisel kell 15:00-16:00. Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist eelnevalt e-posti aadressil silja.jaska@mnt.ee.

Pakkumine tuleb anda allkirja vastu üle (tööpäeviti 9:00-16:00) või saata kullerpostiga Maanteeameti esindusse (aadress Teelise 4, Tallinn, 10916). Pakkumised registreeritakse Maanteeameti dokumendihaldussüsteemis. Pakkumise esitaja soovil väljastatakse talle tõend pakkumise esitamise kohta. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.07.2019. a kell 10:00.