Kohila vald astub vastu kaevandajate survele

Kohila vallavolikogu seisab vastu kaevandajate soovile avada Sutlemas uusi lubjakivikarjääre, kuni seniste maardlate varud ei ole ammendunud.

Fotol lubjakivikarjäär (illustratiivne) Foto: OÜ J. Viru Markšeideribüroo

Kohila vallavolikogu jättis oma viimatisel istungil rahuldamata FIE Olar Järvloo vaide volikogu varasema otsuse suhtes mitte anda oma nõusolekut lubjakivi ja kruusa uuringuloa taotlusele. Samuti otsustas volikogu mitte nõustuda kaevandusloa andmisega AS-le Kiirkandur Sutlema III lubjakivikarjääris, kuna samal ettevõttel on töö pooleli alles Sutlema II karjääris. Mõlemad otsused tegi volikogu üksmeelselt.

Maavara Rail Balticu jaoks?

Eelmise aasta lõpus taotles FIE Olar Järvloo luba uurida kruusa ja lubjakivi kaevandamise võimalusi Sutlema küla servas Kohila vallas. Taotluse kohaselt soovitakse maavara võimaluse korral kasutada esmajoones kavandatava Rail Balticu raudteetrassi ning sellega seonduvate teede, viaduktide jms ehitamisel, samuti Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee neljarealiseks väljaehitamisel Kose-Mäo lõigul. Kohila vallavolikogu ei nõustunud Järvloo taotlusega ning Järvloo esitas selle kohta veebruari alguses vaide. Volikogu arutas seda veebruari lõpus peetud istungil ning jättis rahuldamata.
Oma vaides väitis Järvloo, et Kohila vallavolikogu ei põhjendanud oma eitavat otsust, „mistõttu ei ole võimalik aru saada, millistest kaalutlustest lähtus volikogu otsuse langetamisel”. Ettevõtja oli vaidele lisanud riigikohtu halduskolleegiumi kohtuotsuse, millega tunnistati kehtetuks Vihula vallavolikogu otsus geoloogilise uuringu loa kooskõlastusest keeldumise kohta.
Kohila valla keskkonnanõunik Made Saadve Järvloo vastuväidetega ei nõustunud. Volikogu istungil peetud ettekandes tõi ta välja uuringuloast keeldumise põhjendused – volikogu ütles taotlusele ei eelkõige seetõttu, et lähedal paiknevad elamud ja Kohila vallas juba on ehituslubjakivi- ja kruusakarjäärid, mille varud ei ole lõppenud. Samuti on kõnealuse kinnistu vahetus naabruses välja antud maavara kaevandamise load, mille mäeeraldise varu ei ole ammendunud.
„Kas neid maatükke ei koguta seoses Rail Balticuga? Kui läheb selle ehitamiseks, saab neid kaevandusi suhteliselt soodsalt kasutada,” arutles volikogu maakom

 Loe pikemalt 22. märtsi Raplamaa Sõnumitest

Uudise allikas: Raplamaa Sõnumid, Vivika Veski, 22/03/2017