Jõustus määrusega kinnitatud geodeetiline süsteem

Määruse ettevalmistamisel lähtuti seni kehtinud geodeetilise süsteemi määrusest, mida kaasajastati lühendite ja sõnakasutuste osas ning täiendati vastavalt ruumiandmete seadusele. Määruse ülesehitus muutus paremini jälgitavaks ja loetavaks.

Geodeetilise süsteemi kasutamine on kohustuslik riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel, et oleks tagatud korrektne teave kogu Eestis ühtses süsteemis.

Eestis kehtiv geodeetiline süsteem põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa koordinaatsüsteemil ETRS89. Geodeetilist süsteemi täiendab globaalse positsioneerimise püsijaamade referentsvõrk (ESTREF). Selle võrgu raames paikneb üle Eesti üheksa püsijaama, mis pidevalt annavad teavet oma asukoha koordinaatide kohta. Need koordinaadid omakorda on aluseks monitooringule, mis tagab meie geodeetilise süsteemi ajakohasuse ja seotuse rahvusvahelise koordinaatsüsteemiga ETRS89.

Uue määruse leiab Riigi Teatajast aadressil

https://www.riigiteataja.ee/akt/128102011003

Artikli juurde