Eesti maapõuest asutakse otsima väärtuslikke mineraale

Viimati tehti Eestis riiklike maapõueressursside uuringuid üle 30 aasta
tagasi, kui nii tehnoloogia kui ka ressursivajadused olid sootuks teised.

Eesti Geoloogiateenistus on saanud riigilt ülesande viia läbi Eesti
aluskorrakivimite geokeemilised uuringud Eesti ala kristalse aluskorra
geokeemilise andmebaasi koostamiseks ja aluskorrakivimites metalse
maagistumispotentsiaali hindamiseks. Selleks on vaja teostada puurimistöid koos
kaasnevate geofüüsikaliste uuringutega ning viia puurimise käigus saadud
puursüdamikest läbi kivimite geokeemilised uuringud tänapäevasel tasemel.
Uuringute läbiviimiseks puuritakse Jõhvi magnetanomaalia ja Uljaste polümetalse
anomaalia uuringuruumidesse kokku 3 puurauku. Kuna geoloogiateenistusel
endal tehnika puursüdamike puurimiseks puudub, sõlmiti 9. septembril vastavate
tööde tegemiseks lepingud Inseneribüroo Steigeriga. Lepingute järgselt puurib
Steiger Jõhvi uurimisalasse kaks ja Uljaste uurimisalasse ühe ca 700 m sügavuse
puuraugu. Geofüüsikalised ja geokeemilised uuringud viivad läbi Eesti
Geoloogiateenistuse geoloogid.
«Üle 30 aasta alustame taas riiklike maapõueressursside uuringutega. Planeeritud
puurimiste eesmärk on eelkõige kontrollida varasemate puurimiste info õigsust ja
saada värsket materjali täiendavate analüüside korraldamiseks kaasaegsete
meetoditega. Töö käigus kogutud info võimaldab anda täpsemad hinnangud
nimetatud anomaaliate potentsiaali kohta. Aeg on edasi läinud ning täna ei ole
varasemate uuringute täpsusaste enam piisav. Ka ei tehtud omal ajal kõiki
analüüse ning ei määratud kõiki neid elemente, mis täna on muutunud
huvipakkuvaks ja võivad mõjutada nende leiukohtade väärtust. Uute analüüside
tegemiseks ei ole kahjuks võimalik kasutada varem puuritud puursüdamikke,
kuna need ei ole suures osas säilinud,» selgitas puurimise vajalikkust
geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasik.
Uute puuraukude puurimistööd algavad oktoobris ning uuringuruumi asukoha
valikul lähtus Eesti Geoloogiateenistus mõlemas piirkonnas varem läbi viidud
uuringute asukohtadest ja täpsustatud geofüüsikalisest infost.

Uudise allikas: majandus24.postimees.ee, Harry Tuul, BNSi ja Postimehe majandustoimetuse juht, 10. september 2019