Uus keskkonnaministri määrus

„Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018028).

Tegemist on määrusega, mis kehtestati seoses maapõueseaduse kodifitseerimisega (uus maapõueseadus jõustus 01.01.2017). Seega formaalselt on see uus määrus, aga sisuliselt varasemate määruste uuesti kehtestamine mõningate muudatustega. Uude määrusesse on koondatud keskkonnaministri 26. mai 2005. a määruse nr 44 „Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord“, keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määruse nr 29 „Nõuded maavaravarude kategooriatele ja maavaradele ning maavaravarude kasutusalade nimistu“ ning keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määruse nr 27 „Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu aruande esitamise ning läbivaatamise kord“ ajakohased nõuded. Nimetatud kolm määrust on ühendatud, kuna nende reguleerimisala oli sarnane ning kolme eraldi määruse järele ei ole vajadust.

Määruse sisuks on eelkõige kriteeriumid maavarade määramiseks ning tehnilised nõuded maavarade uurimisele ja uuringuaruannetele. Lisaks ka uuringuaruannete läbivaatamise kord ja säilitamise regulatsioon. Suurimaks muutuseks võrreldes varem kehtinud määrustega on see, et liiva/kruusa, lubjakivi/dolokivi ja aluskorra ehituskivi määramise kriteeriume on muudetud vastavalt huvigruppide ettepanekutele selliselt, et maavaradele esitatavatel nõuetel on parem seos ehitusmaterjalidele (täitematerjalid) esitatavate nõuetega. Maavarade määramisel tuleb kasutada sarnaseid katseid ja mõningaid kriteeriume. Määruses on rakendussätted, mis jätavad arvele kõik vanade nõuete järgi uuritud maardlad ja neid võib ka edaspidi ümberhindamata kaevandada. Uute uuringute puhul tuleb lähtuda uutest nõuetest ja olemasolevaid maardlaid võib vastavalt uutele nõuetele ümber hinnata. Lisaks on määruses erinevaid tehnilisi täpsustusi ja lihtsustusi.