Riigiportaal eesti.ee tutvustab üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringuloa taotlemise korda

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite teostada üldgeoloogilist uurimistööd või geoloogilist uuringut ja selle käigus võtta maapõuest ja kasutada kivimit, setendit, vedelikku või gaasi koguses, mis on vajalik selle omaduste, rikastatavuse ja kasutatavuse määramiseks. Luba annab õiguse teha kaevetöid uuringu jaoks vajalikus ulatuses.

Tegevusluba ei pea taotlema siis, kui teostate üldgeoloogilist uurimistööd, kus välitöid ei ole kavandatud või need piirduvad looduslike või tehispaljandite kirjeldamisega ning käsipalade või kivististe maapinnalt kogumisega.

Täpsemad nõuded taotlejale, taotlusele ning taotluse menetluse kirjelduse leiab riigiportaali eesti.ee leheküljelt.