Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjoni kokkuvõtte 2017 a.

MTÜ Eesti Mäeselts (EMS) tegeleb alates aastast 2012 mäetehnikutele ja mäeinseneridele kutsetunnistuste väljastamistega. 2017. aastal toimus 3 taotlusvooru, mille käigus kokku esitati EMS kutsekomisjonile 44 taotlust erinevatel tasemetel kutsetunnistuste saamiseks ning väljastati 43 kutset.

Graafik 1. Taotluste ja kutsete väljastamise statistika aastate lõikes.

Võrreldes 2016 aastaga esitati 13 taotlust rohkem, mille peamiselt tingis erialaste täienduskoolituste mitte järjepidev toimumine. Ehk, et koolitused toimuvad harva ning selle toimumist esitatakse rohkem taotlusi. Näitena korraldas TTÜ Virumaa Kolledz 2016 aasta novembris täienduskoolituse, mis suurendas oluliselt 2017 a. I taotlusvooru taotluste hulka.

Lisaks võib taotluste hulga suurenemise põhjusena välja tuua mäeinseneride kutsestandardite muutmisega kaasnenud uute spetsialiseerumiste tekkimine (pealmaa- ja allmaaprojekteerimine).

Tasemete lõikes esitati kõige rohkem taotlusi mäetehniku (19) kutse saamiseks, millest üks oli taastõendmaine. Edasi järgnesid diplomeeritud mäeinseneri (13) ja mäeinseneri (12) kutse saamise taotlused. Volitatud mäeinseneri taotlusi 2017. aastal ei esitatud. Tehti üks negatiivne otsus diplomeeritud mäeinseneri tasemel, mille kohta esitas taotleja ka kaebuse. Kahel juhul taotleti diplomeeritud mäeinseneri kutset, kuid hindamiskomisjoni soovitusel (mitte piisav töökogemus soovitud tasemele) ja taotleja nõusolekul väljastati aste madalam kutse, mistõttu allpool oleval diagrammil mäeinseneri väljastatud tunnistuste arv on suurem kui taotlejate arv.

Graafik 2. Kutsekomisjoni poolt tehtud otsused vastavalt tasemetele

 

Fookusintervjuu

aasta I kvartalis korraldas Kutsekoda EMS-le fookusintervjuu, mille eesmärgiks oli saada tagasisidet kutse andja õiguste taotlemise ja kutse andmise protsessi kohta tervikuna ning avatud diskussioonis analüüsida, kuidas protsessid tegelikkuses toimivad.

Kokkuvõtvalt sai EMS kui kutse andja positiivse hinnangu, kuid jagati soovitusi ka süsteemi parendamiseks.

Kaebused

Esitati kutsekomisjonile 1 kaebus negatiivse otsuse läbivaatamiseks. Kaebust sellega ei rahuldatud.

Muutused 2017. aastal

EMS-l sai kutse andjana täis 5. Aastat, mistõttu korraldas Kutsekoda kevadel uue konkursi mäetehnikute ja mäeinseneride kutse andja leidmiseks. Konkursile esitas ainsa taotluse EMS, mis tunnistati nõuetelevastavaks. Koos kutse andja konkursiga uuendati kõiki kutsestandardeid, kutse andmise korda ja tasude kalkulatsiooni.

Kutsestandardite peamiste muudatustena võib välja tuua valitavate kompetentsuste ja maardlate uuringu spetsialseerumise likvideerimise. Uute spetsialiseerumistena tekkisid pealmaa- ja allmaaprojekteerimine ning aastast 2018 markšeiderimõõdistamine. Viimase muudatuse tõttu on kutsekomisjoni liikmeteks saanud Jaan Kallandi (Eesti Geodeetide Ühing) ja Jürgen Aluoja (J. Viru Markšeideribüroo).

Aasta lõpus võeti vastu otsus moodustada kolm hindamiskomisjoni:

  1. mäetehnikute ja mäeinseneride;
  2. projekteerijate;
  3. markšeiderite.

   

Parendamist vajanud teemad aastal 2017

Uued standardid:

Eesmärk: Tegemisel on uued standardid, nendele tuleb saada kõik kooskõlastused ja tulenevalt sellest täiendada muid dokumente ning muuta hindamiskomisjonide tööd, sest tekivad uued spetsialiseerumised.

Tulemus: Uued kutsestandardid on vastuvõetud ja hindamiskomisjonide töö muutub 2018 aasta algusest.

Dokumentatsioon:

Eesmärk: Luua hindamisjuhendid hindamiskomisjonidele ja küsimustik vesltusele saabujatele.

Tulemus: Tegemata.

Täienduskoolitused:

Eesmärk: EMS-i eesmärgiks leida võimalusi huvipakkute erialaste täienduskoolituste korraldamiseks.

Tulemus: Täienduskoolituste toimumine on siiani ebapiisav. Positiivsena võib välja tuua oktoobris TTÜ VK ja novembris IB Steigeri korraldatud erialased täienduskoolitused ning, et Geoloogiainstituut on määranud isiku koolitusteemaga tegelema. On lootus, et 2018 aasta I pooles saab toimuma mitu erinevat koolitust.

  

Parendamist vajavad teemad aastal 2018

Dokumentatsioon:

Eesmärk: On kinntamisel uus mäetehnikute ja mäeinseneride kutse andmise kord. Pärast seda tuleb üle vaadata kutsekomisjoni sisemist töökorraldust reguleeriv kutse menetlemise kord. Lisaks luua hindamisjuhendid hindamiskomisjonidele.

Täienduskoolitused:

Eesmärk: Jätkata aktiivset suhtlust koolitajatega koolituste korraldamiseks.

Markšeiderid:

Eesmärk: Moodustada uus hindamiskomisjon, kellele tutvustada meie töömeetodeid ning hakata väljastama markšeiderite kutsetunnistusi.

Kutsekomisjoni koosseis seisuga 31.12.2017

A.Stimmer, H.Viilup, A.Paikles, M.Johandi (Kutsekoja vaatleja), A.Viil, H.Gailan, V.Andrejev, A.Hamburg,  J.Kallandi, J.Aluoja.

Hindamiskomisjonide koosseisud seisuga 31.12.2017

  • Mäetehnikud: I.Malm, V.Väizene, R.Iskül, A. Notton, T. Kattel
  • Mäeinsenerid: O.Sein, E.Väli, T.Tomberg, H.Viilup, A.Notton
  • Geoloogia: E.Reinsalu, A.Põldvere, E.Lugus, T. All – lõpetasid tegevuse seoses maardlate uuringu spetsialiseerumise likvideerimisega 26.04.2017

Uued hindamiskomisjonide koosseisud alates 01.01.2018

  • Mäetehnikud ja mäeinsenerid: I. Malm, R. Iskül, A. Notton, E. Väli, H, Viilup, T.Tomberg, R. Sildnik
  • Projekteerijad: O.Sein, T.Kattel, E.Väli, V.Kaljuste, A.Notton
  • Markšeiderid: A.Koger, M.Kukk, M.Ridalaan, A.Viil, S.Märdla

Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjoni kokkuvõtte 2017 a. – .pdf failiformaadis saab alla laadida siit.