Maakorraldus ehk katastritööd

Maakorraldus on maa kui tootmisvahendi otstarbekat kasutamist tagavate ja sel eesmärgil rakendatavate meetmete kogum, mis laiemas tähenduses hõlmab ka maakorraldusliku mõõdistamist (ehk katastrimõõdistamist) ja maakatastri pidamist. Maakorraldustoimingute eesmärgiks on luua võimalusi maatükkide otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks. Maakorraldustoimingud on maade ümberkruntimine, vahetamine, jagamine, kasutamiskitsenduste selgitamine ja piiride kindlaksmääramine. Maakorraldust teostavad vannutatud maamõõtjad või litsentseeritud maakorraldajad, juhindudes seejuures järgmistest nõuetest:

 • Maaomaniku taotlus maa kui kinnisasja otstarbekaks kasutamiseks
 • Loodusvarade säästlik kasutamine, tervisliku elukeskkonna tagamine ja maastiku omapära säilitamine
 • Maatüki sobivus ettenähtud otstarbeks
 • Maatükile otstarbeka juurdepääsutee tagamine
 • Maaomandi (kinnisasja) terviklikkuse ja otstarbeka kuju tagamine, lihtsate ja selgete piiride loomine ning looduslike piiride arvestamine
 • Maaomandite kiildumise ja ribasuse vältimine
 • Teede, side- ja elektriliinide, muude ehitiste ning maaparandussüsteemide otstarbekas rajamine ja kasutamine

Teeme erinevad maakorraldustöid linnades, alevikes ja hajaasustusega aladel:

 • Kinnistute moodustamine, jagamine, ümberkruntimine
 • Maa erastamine, tagastamine, pärandamine, riigi- või munitsipaalomandisse jätmine
 • Maaüksuse piiride väljamärkimine ja mõõdistamine
 • Katastritoimikute koostamine, kooskõlastamine

Maakorraldustööde eest vastutab meie ettevõttes Jaan Viru.