Riigihanked kolivad internetti ning alates esimesest veebruarist võib hankedokumentidega ametkondade vahel jooksmise asemel teha paar arvutihiire klõpsu. Artikli juurde E-riigihangete keskkond...

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite teostada üldgeoloogilist uurimistööd või geoloogilist uuringut ja selle käigus võtta maapõuest ja kasutada kivimit, setendit, vedelikku või gaasi koguses, mis on vajalik selle omaduste, rikastatavuse ja kasutatavuse määramiseks. Luba annab õiguse teha kaevetöid uuringu jaoks vajalikus ulatuses. Tegevusluba ei pea taotlema siis, kui teostate üldgeoloogilis...

Muutub keskkonnatasude maksmine ja suureneb maksjate vastutus.

Neljapäeval, 6. jaanuaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatuste eelnõu, mis muudab keskkonnatasu arvutuste esitamist, suurendab tasu maksjate vastutust ning kaasab tasude haldamisse Maksu- ja Tolliameti.

Täpsem info siit.

Reedel, 26. novembril jõustuvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muudatused.

Seaduse muutmise eesmärk on tõhustada keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ja viia see kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Ühtlasi täpsustab seadus mõningaid keskkonnamõju hindamist (KMH) puudutavaid sätteid.

Artikli juurde

Teisipäeval, 16. novembril kohtus keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Kiili, Kose, Kohila ja Saku vallavanemate ning Nabala Keskkonnakaitse Ühingu esindajaga, et arutada Nabala lubjakivimaardlas täiendavate uurimistööde korraldamist. Kohtumisel rõhutati, et uurimistööd peavad olema objektiivsed ja nende tulemused peavad olema kättesaadavad kõigile. Lepiti kokku, et Nabala piirkonna täiendavate geoloo...

Regio hakkab mõned nädalad tagasi Eestisse saabunud Google StreetView autosid välitöödel katsetama. Kogutakse GPS asukohti, pilte ja lasermõõdistamise teel saadud objektide kujusid ja liiklusmärkide infot. Kui katsetused osutuvad edukaks, võib tulevikus sellist materjali kasutama hakata ka Google StreetView rakendus. Regio pressiteade...

Maavarade kaevandamise ning lõhkematerjalide valdkonna vastutava spetsialisti järgmine pädevuseksam toimub 30. novembril Tehnilise Järelvalve Ametis. Tehnilise Järelevalve Amet korraldab pädevuseksameid lõhkajate, lõhkematerjali käitlemise korraldajate, lõhkemeistrite, pürotehnilise toote käitlemise korraldajate ning kaevandamise vastutavate spetsialistide pädevuse tõendamiseks. Täpsem info eksa...

Eelmise sajandi esimesel poolel klaasliiva kaevandamisega tekkinud Piusa koopad on sel aastal toimunud 3D modelleerimise tulemusena digitaalselt jäädvustatud. Piusa koobastikuga saab virtuaalselt tutvuda peatselt avatavas külastuskeskuses. Artikli juurde J. Viru Markšeideribüroo poolt koostati 1999. a Piusa kaevanduste kaeveõõnte uuringute aruanne. 2006 a koostati Piusa "Muuseumikoobastiku" kaeve...