Keskkonnaminister Keit Pentus allkirjastas määruse, millega keskkonnainspektsioon saab alates 1. septembrist uurimisasutuse volituse. Praegu on inspektsioonil õigus menetleda keskkonnaalaseid väärtegusid, uurimisasutuse staatus lubab aga üle võtta ka keskkonnakuritegude menetlemise. Seni tegi Keskkonnainspektsioon keskkonnakuritegude puhul esmased uurimistoimingud, andes seejärel materjalid üle p...

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) viis juunis ja juulis läbi Eesti turbamaardlate järelevalvekampaania, mille eesmärgiks oli kontrollida ohutusnõuete järgimist maardlates ning tõhustada koostööd kaevandamisettevõtetega. Kampaania tulemused näitavad, et ohutusalane olukord turbamaardlates võrreldes eelnevate aastatega on parenenud ning kaevandamisega tegelevate ettevõtete teadlikkus valdkonda regule...

Keskkonnaamet avab juuli algul e-teenuste portaali. Esimese põhiteenusena saab portaalis koostada ja esitada keskkonnatasu deklaratsioone. Portaali kasutamiseks on vajalik ID-kaart ning tuleb sõlmida kasutusleping. Lisainfo keskkonnatasude arvestamise kohta Lisainfo e-teenuse kohta...

Tallinna Tehnikaülikoolis algab vastuvõtt 27. juunist 2011 geotehnoloogia - kõige looduskesksemale insenerialale. Täpsem vastuvõtuinfo Geotehnolooge vajavad valitsusasutused ning maa- ja omavalitsused keskkonnatalitustesse, kus nende ülesandeks on maapõue ressursside haldamine, ressursikasutuse korraldamine, territoriaal- ja detailplaneering. Rakendusgeolooge vajavad kõik suuremad projekteerimis...

Tehnilise Järelevalve Amet avas uue ohutusportaali (www.ohutus.ee), mille eesmärgiks on kujuneda kõikehõlmavaks ohutusalase info keskkonnaks erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele ja inimestele. Uuest portaalist leiab ajakohast ja praktilist ohutusteavet TJA tegevusega seotud valdkondade nagu ehitus, elektriseadmed ja –tööd, raudtee, ohtlikud kemikaalid, kaevandamine, lõhkematerjalid j...

Seoses keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmisega muutub alates 2011. aasta II kvartalist keskkonnatasu arvutuste esitamine, suureneb tasu maksjate vastutus ning tasude haldamisse kaasatakse lisaks Keskkonnaametile ka Maksu- ja Tolliamet. Uue teenusena pakub Keskkonnaamet 1. juulist võimalust deklareerida keskkonnakasutust e-teenuste keskkonnas. Et deklareerimine uues keskkonna...

Neljapäeval, 10. märtsil kiitis Vabariigi Valitsus heaks Keskkonnaministeeriumi eestvõttel valminud ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava aastani 2020, mis käsitleb kogu Eestis paikneva lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist. Artikli juurde Arengukavast lähemalt...

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves kuulutas 3. märtsil välja keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatuste seaduse, mille jõustumisel muutub keskkonnatasu arvutuste esitamine, suureneb tasu maksjate vastutus ning tasude haldamisse kaasatakse lisaks Keskkonnaametile ka Maksu- ja Tolliamet. Seadusemuudatus puudutab saastetasude, vee erikasutusõiguse ja maavara kaevandami...

Maa-ameti geoportaali kaardiserveris uuenes nii sisult kui kujunduselt Maainfo teenuse kaardirakenduses Reljeef - aluskaart. Lisaks visuaalsele uuendusele kuvatakse nüüd ka Tartu, Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare linnade üleujutusalasid ning Saaremaal kallete kaarti. Lisaks uuenes aadressiotsing. Aadressiotsing on nüüd kiirem ja täpsem, pakkudes sisestatud otsingusõnale koheselt eelvalikuna kõige so...