„Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018028). Tegemist on määrusega, mis kehtestati seoses maapõueseaduse kodifitseerimiseg...

Maavarade komisjoni 30. oktoobri koosolekul oli arutusel mh see, kuidas tõlgendada keskkonnaministri 23. jaanuari 2017. aasta määruse nr 4 „Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise kord ning taotluse vorm ja täpsustatud nõuded taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa vorm“...

Maapõue konverents "Ühisvara uus tulemine - arengusuunistest tulemusteni" Keskkonnaministeerium korraldab 10. ja 11. mail 2017. aastal Kultuurikatla black box saalis (Põhja puiestee 27a, Tallinn) maapõue konverentsi "Ühisvara uus tulemine – arengusuunistest tulemusteni". [caption id="attachment_3164" align="aligncenter" width="810"] Kultuurikatel, saal Black Box, foto kultuurikatel.ee[/caption] ...

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 Keskkonnaministeerium korraldab 2. märtsil 2017. aastal kell 10-12 Tallinna Tehnikaülikooli (Ehitajate tee 5, Tallinn) auditooriumis SOC-209 avaliku arutelu, kus tutvustatakse arengudokumendi „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ eelnõule laekunud ettepanekuid ja nende kohta kujundatud seisukohti. Arutelu on jätkuks 31. jaanuaril KUMU kunstimuuseumis...

Riigikogu võttis 27. oktoobril toimunud istungil vastu maapõueseaduse eelnõu,  millega korrastatakse keskkonnalubade menetlust ning tagatakse maapõue säästlik ja majanduslikult otstarbekas kasutamine. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul ajakohastab uus maapõueseadus Eesti maapõueõigust, misläbi lihtsustub nii mõnigi valdkond. „Seadus hakkab paremi...

Keskkonnaminister Keit Pentus allkirjastas määruse, millega keskkonnainspektsioon saab alates 1. septembrist uurimisasutuse volituse. Praegu on inspektsioonil õigus menetleda keskkonnaalaseid väärtegusid, uurimisasutuse staatus lubab aga üle võtta ka keskkonnakuritegude menetlemise. Seni tegi Keskkonnainspektsioon keskkonnakuritegude puhul esmased uurimistoimingud, andes seejärel materjalid üle p...

Muutub keskkonnatasude maksmine ja suureneb maksjate vastutus.

Neljapäeval, 6. jaanuaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatuste eelnõu, mis muudab keskkonnatasu arvutuste esitamist, suurendab tasu maksjate vastutust ning kaasab tasude haldamisse Maksu- ja Tolliameti.

Täpsem info siit.

Aasta Keskkonnateo konkursile on oodatud osalema eraisikud, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid, kes on andnud oma panuse keskkonna puhtamaks muutmiseks Eestis. Konkursi ühes põhikategoorias Aasta Keskkonnategija on tunnustatud varasematel aastatel maavara kaevandamisega seotud ettevõtteid (N: Paekivitoodete Tehase OÜ ning Eesti Energia AS), keskkonnasõbralike tehnoloogiate juurutamise ning ...